DNS a kybernetická bezpečnost

  D

Domain Name System (DNS) je základním stavebním kamenem internetu. Jeho hlavní funkcí je překládat doménová jména, která si lidé snadno zapamatují (například www.google.com), na IP adresy (například 192.168.1.1), které používají počítače k navázání spojení. Bez DNS bychom museli pamatovat složité číselné adresy každé webové stránky, což by bylo velmi nepraktické.

Jak DNS Funguje

Překlad doménových jmen na IP adresy

Když zadáte doménové jméno do prohlížeče, váš počítač se nejprve zeptá rekursivního DNS serveru (často poskytovaného vaším internetovým poskytovatelem), jestli zná odpovídající IP adresu. Pokud ji rekursivní server nezná, začne proces, v němž se dotazuje různých autoritativních DNS serverů, až najde odpověď. Tento proces zahrnuje několik kroků:

 1. Kořenový DNS Server: Rekursivní server nejprve pošle dotaz na kořenový DNS server. Kořenový server odpoví adresou TLD (top-level domain, např. .com, .net, .org) serveru, který má informace pro danou doménu.
 2. TLD Server: Následně rekursivní server kontaktuje TLD server, který mu poskytne adresu autoritativního DNS serveru, odpovědného za konkrétní doménu.
 3. Autoritativní DNS Server: Nakonec rekursivní server pošle dotaz na autoritativní DNS server, který mu vrátí IP adresu příslušného serveru, kde daná webová stránka sídlí.

Celý tento proces se nazývá DNS vyhledávání (DNS lookup) a obvykle trvá jen zlomek sekundy. IP adresa se poté dočasně uloží do cache rekursivního DNS serveru, což zrychluje budoucí přístupy k téže doméně.

Role DNS Serverů

 • Rekursivní DNS Servery (Resolver): Tyto servery fungují jako prostředníci mezi uživatelem a DNS infrastrukturou. Ukládají si dočasně informace o nedávných vyhledáváních, aby urychlily budoucí dotazy na stejné domény.
 • Autoritativní DNS Servery: Poskytují oficiální odpovědi na dotazy týkající se domén, za které jsou zodpovědné. Každá doména musí mít alespoň jeden autoritativní DNS server, který může sdělit IP adresu přidruženou k doménovému jménu.

Tento systém umožňuje internetu fungovat efektivně a flexibilně, protože změny v IP adresách nebo v doménách mohou být rychle aktualizovány a šířeny po celém světě. DNS je tedy nezbytným nástrojem pro navigaci na internetu, který zásadně přispívá k jeho uživatelské přívětivosti.

Bezpečnostní rizika spojená s DNS

DNS, ač nezbytné pro běžné fungování internetu, přináší také řadu bezpečnostních rizik. Některé z nejčastějších zahrnují:

 1. DNS Spoofing (DNS Cache Poisoning)
  • Útočník může manipulovat s cache DNS serveru tak, aby dotazy na legitimní domény byly přesměrovány na škodlivé servery. Tento útok může vést k phishingovým útokům nebo šíření malwaru.
 2. DNS Amplification Attacks
  • Tento typ DDoS útoku využívá veřejně dostupné DNS servery k generování velkého množství odpovědí směrem k cílovému systému, což může vést k jeho přetížení a výpadku.
 3. DNS Hijacking
  • Útočník přebírá kontrolu nad částí DNS infrastruktury, což mu umožňuje přesměrovat uživatele na škodlivé stránky bez jejich vědomí.
 4. Subdomain Takeover
  • Vzniká, když útočník získá kontrolu nad subdoménou, která byla dříve využívána a nyní je opuštěná nebo špatně nakonfigurovaná.

Ochranná opatření a praktiky

Za účelem mitigace těchto a dalších rizik spojených s DNS existují různé bezpečnostní postupy a technologie:

 1. DNSSEC (DNS Security Extensions)
  • Rozšíření protokolu DNS, které přidává vrstvu autentizace k DNS odpovědím, čímž se brání manipulaci s daty. DNSSEC zajišťuje, že data pocházejí z autoritativního zdroje a nebyla během přenosu změněna.
 2. Bezpečné DNS servery
  • Použití DNS serverů, které nabízí dodatečné bezpečnostní funkce, jako je šifrování dotazů (DNS over HTTPS/TLS), může zvýšit soukromí a bezpečnost uživatelů.
 3. Monitoring a audity DNS
  • Pravidelné monitorování DNS záznamů a konfigurace pro identifikaci potenciálních zranitelností nebo neautorizovaných změn.
 4. Osvěta a školení
  • Informování uživatelů a IT personálu o rizicích a nejlepších praktikách souvisejících s DNS je klíčové pro prevenci útoků.
 5. Implementace redundantních DNS serverů
  • Mít více nezávislých DNS serverů může zvýšit odolnost proti útokům a výpadkům.

Známé útoky na DNS

V této sekci se podíváme na několik reálných příkladů útoků na DNS, které ilustrují různé metody útoků a způsoby, jakými se mohou tyto útoky projevit. Tyto příklady také ukazují, jak důležité je pro organizace a jednotlivce přijmout preventivní opatření a být připraveni na možné hrozby.

Útok na Dyn DNS (2016)

Jeden z největších a nejvýznamnějších DDoS útoků v historii internetu cílil na společnost Dyn, poskytovatele DNS služeb, v říjnu 2016. Útočníci využili rozsáhlou síť kompromitovaných IoT zařízení, známou jako botnet Mirai, k vygenerování obrovského množství falešných DNS dotazů, což přetížilo servery Dyn a způsobilo výpadky mnoha populárních webových služeb, včetně Twitteru, Netflixu a PayPalu. Tento útok zdůraznil zranitelnost klíčové infrastruktury internetu a potřebu lepšího zabezpečení IoT zařízení.

Útok na Brazílii (DNS Cache Poisoning, 2008)

V roce 2008 byly brazilské bankovní webové stránky cílem sofistikovaného útoku DNS cache poisoning. Útočníci úspěšně otrávili DNS cache několika brazilských ISP, což vedlo k přesměrování uživatelů z legitimních bankovních stránek na falešné verze, které vypadaly identicky. Uživatelé, kteří se pokusili přistupovat k online bankovnictví, byli nevědomky přesměrováni na tyto podvodné stránky, kde útočníci shromažďovali jejich přihlašovací údaj

Útoky SEA (DNS Hijacking, 2013)

Skupina hacktivistů známá jako Syrian Electronic Army (SEA) provedla několik úspěšných útoků DNS hijacking na vysokoprofilové cíle, včetně The New York Times, Twitteru a dalších médií a technologických společností v roce 2013. Útočníci získali přístup k účtům těchto organizací u registrátorů domén a změnili DNS záznamy tak, aby návštěvníci byli přesměrováni na servery ovládané SEA. Tyto útoky nejenže způsobily dočasné výpadky a narušení služeb, ale také zdůraznily důležitost bezpečnosti účtů u registrátorů domén.

Útok na Staminus (DNS Hijacking, 2016)

Staminus, poskytovatel služeb zabezpečení a mitigace DDoS útoků, byl sám cílem úspěšného útoku v březnu 2016. Útočníci nejenže kompromitovali infrastrukturu společnosti, ale také převzali kontrolu nad jejími DNS záznamy, což vedlo k výpadku služeb pro jejich klienty. Tento incident ilustruje ironii situace, kdy poskytovatel bezpečnostních služeb podléhá stejnému typu útoku, proti kterému má chránit své klienty.

Tyto případové studie ukazují, že útoky na DNS mohou mít široký rozsah dopadů, od přerušení důležitých online služeb po odcizení citlivých údajů. Rovněž zdůrazňují potřebu komplexního přístupu k zabezpečení, který zahrnuje nejen technická opatření, jako je implementace DNSSEC a zabezpečení síťové infrastruktury, ale také organizační opatření, jako je zvýšení povědomí o bezpečnosti a pečlivá správa digitálních identit a přístupových práv.

Budoucnost DNS a výzvy v kybernetické bezpečnosti

Vzhledem k neustálé evoluci internetu a rostoucí závislosti na digitálních technologiích se DNS setkává s novými výzvami a musí se přizpůsobovat měnícímu se kybernetickému prostředí. Následující sekce zkoumá, jak se DNS a související bezpečnostní opatření mohou vyvíjet v nadcházejících letech a jaké výzvy mohou tyto změny přinést.

Rozvoj a Inovace v DNS

 1. DNS over HTTPS (DoH) a DNS over TLS (DoT)
  • Protokoly jako DoH a DoT přinášejí šifrování DNS dotazů, což zvyšuje soukromí a bezpečnost uživatelů tím, že brání odposlechu a manipulaci s DNS dotazy. Tyto inovace se pravděpodobně stanou standardem, což vede k lepší ochraně dat a komunikace na internetu.
 2. Rozšíření DNSSEC
  • Přestože implementace DNSSEC postupuje pomalu kvůli složitosti a nákladům, očekává se, že rostoucí počet útoků na DNS a zvyšující se povědomí o bezpečnosti povedou k širší adopci DNSSEC, což zvýší celkovou integritu a důvěryhodnost DNS.
 3. Inteligentní DNS Systémy
  • S rozvojem umělé inteligence a strojového učení můžeme očekávat vývoj inteligentních DNS systémů, které budou schopny detekovat a reagovat na anomálie a útoky v reálném čase, což posílí obranu proti sofistikovaným hrozbám.

Výzvy pro Kybernetickou Bezpečnost

 1. Zabezpečení IoT zařízení
  • S rostoucím počtem IoT zařízení připojených k internetu se zvyšuje potenciál pro zneužití těchto zařízení v botnetech pro DDoS útoky na DNS infrastrukturu. Zabezpečení těchto zařízení a jejich správná konfigurace jsou klíčové pro prevenci takových útoků.
 2. Ochrana před sofistikovanými útoky
  • Jak se útočníci stávají sofistikovanějšími a jejich metody složitějšími, bude vyžadováno neustálé inovování a aktualizace bezpečnostních protokolů a infrastruktury, aby se udržel krok s novými hrozbami.
 3. Globální spolupráce a standardizace
  • Efektivní ochrana DNS vyžaduje koordinovanou mezinárodní spolupráci a standardizaci bezpečnostních opatření. Výzvou je dosáhnout globálního konsensu a spolupráce mezi různými aktéry, včetně vlád, soukromého sektoru a technických komunit.
 4. Ochrana soukromí a regulace
  • S přechodem na šifrované DNS protokoly, jako jsou DoH a DoT, se objevují otázky týkající se soukromí a možného zneužití těchto technologií pro obcházení cenzury a regulace. Vyvážení bezpečnosti, soukromí a regulace bude klíčovou výzvou pro budoucnost DNS.

Závěr

DNS a jeho bezpečnost jsou v neustálém vývoji, aby reagovaly na měnící se technologické a kybernetické prostředí. Inovace v oblasti šifrování a inteligentních systémů slibují zvýšení bezpečnosti a soukromí uživatelů, ale také přinášejí nové výzvy. Spolupráce, standardizace a neustálé vzdělávání budou klíčové pro zajištění bezpečnosti DNS v budoucnu. Opatření přijatá dnes určují odolnost a bezpečnost celého internetového ekosystému zítra.

Napiš komentář