DNS flood

  D

V dnešním digitálně propojeném světě je kybernetická bezpečnost stále důležitější a útoky na internetovou infrastrukturu představují značnou hrozbu pro organizace i jednotlivce. Jedním z takových útoků, který může mít devastující dopady na dostupnost a stabilitu online služeb, je útok typu „DNS Flood“. Abychom plně pochopili povahu a důsledky těchto útoků, je důležité nejprve seznámit se s některými základními principy.

Co je DNS?

DNS (Domain Name System) je klíčovou součástí internetové infrastruktury, která funguje jako adresář, umožňující překlad lidsky čitelných doménových jmen (například „www.bool.cz“) na IP adresy, které počítače používají pro vzájemnou komunikaci. Při každém pokusu o přístup k webové stránce se váš počítač dotazuje DNS serverů, aby získal odpovídající IP adresu daného webu.

Jak funguje DNS

DNS funguje na principu hierarchického rozdělení, kde na vrcholu stojí kořenové DNS servery, které odkazují na servery pro jednotlivé top-level domény (TLD) jako jsou „.com“, „.net“, „.org“ atd. Tyto servery pak odkazují na autoritativní servery pro konkrétní domény, které udržují informace o konkrétních subdoménách a jejich odpovídajících IP adresách.

Když uživatel zadá do prohlížeče doménové jméno, jeho počítač nejprve zkontroluje lokální cache. Pokud v ní potřebné informace nejsou, počítač provede řadu dotazů začínajících u kořenového serveru, pokračujících k TLD serveru a konče u autoritativního serveru pro požadovanou doménu, aby získal odpovídající IP adresu.

Proces DNS dotazu a odpovědi lze rozdělit do několika kroků:

 1. Uživatelský dotaz: Uživatel zadá do prohlížeče doménové jméno, což spustí dotaz na jeho lokální DNS resolver.
 2. Dotaz na kořenový server: Pokud lokální resolver nemá potřebné informace, pošle dotaz kořenovému DNS serveru, který odpoví adresou TLD serveru odpovídajícího top-level doméně dotazované adresy.
 3. Dotaz na TLD server: Resolver poté pošle dotaz na TLD server, který odpoví adresou autoritativního DNS serveru pro cílovou doménu.
 4. Dotaz na autoritativní server: Nakonec resolver pošle dotaz na autoritativní server, který odpoví konkrétní IP adresou pro požadovanou doménu.
 5. Odpověď uživateli: Resolver předá IP adresu uživatelovu prohlížeči, který ji pak použije pro navázání spojení s cílovým webem.

Každý z těchto kroků je potenciálním bodem, kde může dojít k zpoždění nebo úplnému selhání v důsledku přetížení, což je základní princip útoku DNS Flood. V následující sekci se podíváme na to, jak přesně DNS Flood útok funguje a jaké jsou jeho důsledky.

Jak DNS Flood útok funguje

DNS Flood útok je forma útoku odmítnutí služby (DoS), která cílí na DNS servery s cílem přetížit je nadměrným množstvím dotazů a tím znemožnit zpracovávání legitimních požadavků. Tato sekce podrobně popisuje, jak útok probíhá, jaké techniky útočníci využívají a jaké jsou příklady reálných útoků.

Fáze útoku

 1. Získání prostředků: Útočník nejprve shromáždí dostatečný počet ovládaných počítačů, tzv. botnet, který bude použit k generování dotazů směřujících na cílový DNS server.
 2. Generování falešných dotazů: Tyto ovládané systémy poté začnou masivně generovat a odesílat dotazy na cílový DNS server. Často jsou tyto dotazy naformulovány tak, aby byly co nejnáročnější na zpracování, nebo aby vyvolaly dotaz na jiný server, který pak odpoví cílovému serveru, čímž se zvyšuje zátěž.
 3. Přetížení serveru: Přívalem dotazů dojde k přetížení kapacity DNS serveru. Server pak není schopen adekvátně reagovat na legitimní dotazy, což vede k jeho nedostupnosti pro běžné uživatele.

Techniky útoku

 • Spoon-feeding útoky: Útočník může použít techniku zvanou „spoon-feeding“, kde útočník postupně „nakrmí“ cílový server dotazy, které způsobují, že server musí komunikovat s dalšími servery pro získání odpovědí, čímž se zvyšuje zátěž a komplexnost zpracování.
 • Amplifikace: Útočníci často využívají DNS amplifikaci, kde malý dotaz vyvolá velkou odpověď od serveru. Tím se efektivně zvyšuje objem dat, který musí cílový server odeslat a zpracovat.
 • Random subdomain útoky: Útoky pomocí náhodných poddomén jsou další technikou, kde útočník generuje dotazy na neexistující poddomény cílového doménového jména, což nutí DNS server provádět vyhledávání, která nejsou v jeho cache, a tedy vyžadují větší zpracovatelskou kapacitu.

Důsledky DNS Flood útoků

DNS Flood útoky mají rozsáhlé důsledky nejen pro cílové servery a organizace, ale také pro běžné uživatele a celkovou stabilitu internetových služeb. Tato sekce se zabývá klíčovými dopady těchto útoků.

Pro cílové servery a organizace

 1. Narušení služeb: Jedním z hlavních důsledků DNS Flood útoků je významné narušení poskytovaných služeb. Když je DNS server přetížený, nemůže efektivně odpovídat na legitimní dotazy, což vede k výpadkům služeb a nedostupnosti webových stránek pro uživatele.
 2. Ztráta důvěry a reputace: Frekventované nebo významné výpadky způsobené útoky mohou vést ke ztrátě důvěry ze strany zákazníků a uživatelů, což může mít dlouhodobé negativní dopady na reputaci a důvěryhodnost organizace.
 3. Finanční ztráty: Výpadky služeb mohou mít přímý finanční dopad na organizace, zejména pokud jsou závislé na online transakcích a obchodních aktivitách. Ztráta příjmů spojená s výpadky, stejně jako náklady na nápravná opatření a zvýšenou kybernetickou obranu, mohou být významné.

Pro koncové uživatele

 1. Přerušení přístupu: Uživatelé mohou zažívat významné přerušení v přístupu k online službám a webovým stránkám, což může ovlivnit jak osobní, tak profesionální aktivity.
 2. Narušení důvěry: Opakované výpadky a problémy s přístupem k oblíbeným nebo důležitým službám mohou vést k narušení důvěry uživatelů v dané platformy a technologie.

Pro internetovou infrastrukturu

 1. Zvýšená zátěž: DNS Flood útoky mohou zvýšit zátěž na internetovou infrastrukturu jako celek, zejména pokud jsou útoky rozsáhlé a zahrnují mnoho nezabezpečených serverů. To může vést ke zpomalení celkové rychlosti internetu a ovlivnit širokou škálu služeb.
 2. Potřeba zvýšené obrany: Časté a sofistikované útoky vyžadují od poskytovatelů internetových služeb a správců infrastruktury zvýšení investic do bezpečnostních opatření a obranných mechanismů, což může mít dopad na náklady a dostupnost služeb.

Strategie a techniky obrany proti DNS Flood útokům

Abyste chránili vaše systémy a infrastrukturu před DNS Flood útoky, je klíčové implementovat robustní bezpečnostní strategie a techniky. Tato sekce se zabývá několika osvědčenými postupy a technologiemi, které mohou pomoci minimalizovat riziko a dopady těchto útoků.

1. Zvýšení kapacity a odolnosti

 • Škálování: Zvětšení kapacity DNS serverů a infrastruktury může pomoci absorbovat náhlý nárůst dotazů během útoku. To zahrnuje jak fyzické zdroje, tak cloudové služby schopné dynamického škálování.
 • Redundance: Mít více nezávislých DNS serverů rozložených geograficky může pomoci rozložit zátěž a zajistit, že útok na jednu lokalitu nebude mít vliv na celkovou dostupnost služeb.

2. Filtrace a omezení rychlosti

 • Filtrace dotazů: Implementace inteligentních firewallů a systémů pro detekci a prevenci průniku (IDS/IPS), které mohou rozpoznat a blokovat nelegitimní DNS dotazy, je klíčová.
 • Omezení rychlosti: Nastavení limitů pro počet dotazů přijatých od jedné IP adresy za určitý časový úsek může pomoci snížit účinek útoku tím, že omezí, kolik dotazů může útočník generovat.

3. Použití externích služeb ochrany

 • DNS služby s ochranou proti DDoS: Využití specializovaných externích poskytovatelů DNS služeb, kteří nabízejí vestavěnou ochranu proti DDoS útokům, může být efektivní strategií. Tyto služby často disponují rozsáhlou infrastrukturou a pokročilými technologiemi pro mitigaci útoků.
 • Cloudová ochrana proti DDoS: Cloudové služby mohou poskytnout další vrstvu ochrany tím, že absorbuje škodlivý provoz předtím, než dosáhne vaší infrastruktury.

4. Pokročilá detekce a analýza

 • Detekce anomálií: Implementace systémů pro detekci anomálií, které mohou identifikovat neobvyklé vzorce provozu, je důležitá pro včasnou detekci potenciálních útoků.
 • Forenzní analýza: Po útoku je důležité provést důkladnou analýzu, aby se identifikovaly slabiny v obraně a přijaly kroky k jejich nápravě.

5. Vzdělávání a osvěta

 • Trénink zaměstnanců: Vzdělávání zaměstnanců o hrozbách souvisejících s kybernetickou bezpečností a konkrétně o DDoS útocích může pomoci zvýšit celkovou odolnost organizace.
 • Spolupráce a sdílení informací: Spolupráce s dalšími organizacemi, bezpečnostními experty a vládními agenturami může pomoci v rychlé identifikaci hrozeb a koordinaci obranných opatření.

Použitím těchto strategií a technik můžete zvýšit odolnost vašich DNS serverů a infrastruktury proti útokům typu DNS Flood. V další části se podíváme na budoucí trendy a vývoj v oblasti obrany proti těmto a podobným kybernetickým hrozbám.

Budoucí trendy a vývoj v obraně proti DNS Flood útokům

Kybernetické hrozby, včetně DNS Flood útoků, se neustále vyvíjejí a získávají na sofistikovanosti, což nutí odborníky na kybernetickou bezpečnost, aby neustále inovovali a vyvíjeli nové obranné strategie. Tato sekce se zaměřuje na očekávané trendy a inovace v obraně proti DNS Flood útokům a obecně proti DDoS útokům.

1. Umělá inteligence a strojové učení

 • Prediktivní analýza: Využití algoritmů strojového učení pro prediktivní analýzu síťového provozu může pomoci předpovídat útoky dříve, než skutečně nastanou, umožňující proaktivní obranné opatření.
 • Automatická detekce a reakce: Systémy založené na umělé inteligenci (AI) mohou být navrženy tak, aby automaticky detekovaly anomálie v síťovém provozu a okamžitě zaváděly ochranná opatření bez lidské intervence.

2. Pokročilé šifrování a autentizace

 • DNSSEC (DNS Security Extensions): Další adopce a implementace DNSSEC, která přidává digitální podpisy k DNS datům pro ověření jejich pravosti, může zvýšit bezpečnost proti některým typům útoků.
 • Vylepšené autentizační protokoly: Vyvíjejí se nové metody autentizace, které mohou pomoci ověřit identitu uživatelů a zařízení, snižující riziko zneužití DNS.

3. Decentralizace DNS

 • Blockchainové technologie: Využití blockchainu pro decentralizaci DNS záznamů může ztížit útočníkům cílení na jednotlivé servery a zvýšit odolnost systému jako celku.
 • Distribuované síťové architektury: Rozvoj distribuovaných sítí a služeb může snížit závislost na jednotlivých kritických bodech infrastruktury a zvýšit celkovou odolnost proti DDoS útokům.

4. Zvýšená spolupráce a sdílení informací

 • Globální informační sítě: Budování a udržování globálních sítí pro sdílení informací a inteligence o hrozbách může pomoci organizacím rychleji reagovat na nové a vyvíjející se útoky.
 • Standardizace odpovědí na útoky: Vytváření a adopce mezinárodních standardů pro reakce na kybernetické útoky může vést k efektivnější a koordinovanější obraně.

5. Regulace a legislativa

 • Zákony a nařízení: Zvýšené úsilí vlád a mezinárodních organizací vytvořit právní rámec pro kybernetickou bezpečnost může vést k lepší ochraně infrastruktury a povinnostem pro organizace implementovat určité bezpečnostní standardy.

Budoucí vývoj v obraně proti DNS Flood útokům a dalším kybernetickým hrozbám bude pravděpodobně zahrnovat kombinaci těchto a dalších inovativních technologií a přístupů. Zůstává nezbytné, aby organizace neustále monitorovaly tyto trendy a průběžně aktualizovaly své bezpečnostní strategie, aby zůstaly krok napřed před potenciálními útočníky.

Napiš komentář